kê biên

Bản án về Tài sản Cầm cố, Thế chấp

Tài sản thế chấp là tài sản có giá trị được trao đến người cho vay để giữ một khoản nợ hoặc khoản vay. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện pháp lý cho quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Bao gồm: quyền bán cổ phần hoặc vật có giá trị được dùng làm tài sản thế chấp của bên cho vay; quyền của bên vay trong việc chấm dứt các thỏa thuận hiện có theo khoản vay đã được thực hiện; trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh từ việc bán cổ phần hoặc vật có giá trị, và từ việc chấm dứt các thỏa thuận.