Quản trị Doanh nghiệp

Đội ngũ Lê & Trần có kinh nghiệm giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhờ thấu hiểu văn hóa làm việc của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi hiểu doanh nghiệp không chỉ cần một luật sư giỏi, có kiến thức pháp lý bài bản mà còn cần một chuyên gia có khả năng định hướng hoạt động cho doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi đặt ra hai nguyên tắc: tuân thủ pháp luật và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào những vấn đề nội bộ thiết yếu cho hoạt động của doanh nghiệp sau đây:

 • Tư vấn và định hướng mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, và chiến lược đầu tư vốn điều lệ;
 • Quyền hạn, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông/chủ sở hữu, ban giám đốc/hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các bộ phận quản lý khác của doanh nghiệp;
 • Chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, và hội đồng thành viên;
 • Phương thức đúng để ban hành và thông báo các quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, và hội đồng thành viên;
 • Vấn đề tuân thủ nghĩa vụ trung thành với lợi ích của doanh nghiệp của những người giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp;
 • Chuẩn bị và thi hành quyết định và mệnh lệnh nội bộ của doanh nghiệp;
 • Khả năng áp dụng và việc thực thi pháp luật và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;
 • Chuẩn bị, ban hành và thi hành các bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp (nội bộ và bên ngoài) điều chỉnh các hành vi lừa đảo, xung đột lợi ích, hối lộ, tham nhũng, cho hoặc nhận quà/tiền bất hợp pháp, quấy rối tình dục, và phân biệt đối xử;
 • Bảo vệ thông tin kinh doanh độc quyền, thông tin mật, và quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tuân thủ các quy tắc đạo đức, trách nhiệm xã hội và văn hóa kinh doanh hữu quan; và
 • Thương lượng, soạn thảo, sửa đổi, chấp thuận và ký kết các hợp đồng thương mại, dân sự, lao động với đối tác kinh doanh, người lao động, nhà cung cấp.