Quyết định trong Thủ tục Phá sản

Phá sản là tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản. Do tính chất đặc thù nên việc thi hành các quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục riêng.

Theo quy định của Luật thi hành án dân sự (“THADS”), quyết định của Tòa án khi giải quyết phá sản thuộc diện Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án (“THA”) và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành, bao gồm các loại việc điển hình sau:

Một là, thi hành các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời được Tòa án áp dụng trong quá trình giải quyết phá sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn tạm thời để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Và quyết định THA này được thi hành ngay.

Hai là, thi hành quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu. Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi là vô hiệu theo quy định tại Điều 59 Luật phá sản năm 2014. Việc thi hành quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu được thực hiện theo các quy định chung của Luật THADS.

Ba là, thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Theo quy định của pháp luật về THADS, cơ quan THADS có thẩm quyền thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án. Do đó, các khoản thuộc diện thu hồi nợ cho doanh nghiệp phá sản thuộc trách nhiệm thi hành của Cơ quan THADS. Đối với các phần nội dung khác như: chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, đình chỉ giao dịch liên quan đên doanh nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động… không phải thuộc diện Cơ quan THADS ra quyết định THA.

Bên cạnh đó, còn có các việc THA phá sản khác: thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi quyết định tuyên bố phá sản, v.v. 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo tính công bằng trong quá trình thực thi và bảo vệ lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.