MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Không hình thành mối quan hệ Luật sư – Khách hàng từ việc sử dụng trang thông tin điện tử này:

Việc bạn nhận được thông tin từ trang thông tin điện tử này hay việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử này để liên hệ với Lê & Trần hoặc một trong những Luật sư của Lê & Trần đều không hình thành mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa bạn và Lê & Trần. Chính sách của Lê & Trần là không tư vấn hoặc tiếp nhận khách hàng mới nếu chưa kiểm tra về xung đột lợi ích tiềm ẩn và chưa ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lê & Trần có thể, chẳng hạn như, đã đang đại diện cho một bên khác có liên quan đến vụ việc của bạn). Vì vậy, bạn không nên sử dụng trang thông tin điện tử này để cung cấp cho Lê & Trần các thông tin bí mật liên quan đến vấn đề pháp lý của bạn.

Không phải là nội dung tư vấn pháp lý:

Trang thông tin điện tử này chứa đựng những thông tin về các vấn đề pháp lý và các thay đổi của hệ thống pháp luật. Các nguồn tư liệu này chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và có thể không phản ánh các thay đổi mới nhất của hệ thống pháp luật. Những tư liệu này không phải, và không nên được sử dụng như là, nội dung tư vấn pháp lý cho bất kỳ sự kiện hoặc tình huống cụ thể nào. Bạn nên liên hệ với Luật sư của Lê & Trần để được tư vấn cho các vấn đề pháp lý cụ thể.

Không cam kết về kết quả:

Nhiều bản tóm tắt kinh nghiệm và tiểu sử của các Luật sư trên trang thông tin điện tử này mô tả kết quả đạt được khi giải quyết các vụ việc cho các khách hàng của Lê & Trần. Những mô tả này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về các hoạt động và kinh nghiệm của các Luật sư của Lê & Trần. Những mô tả này không phải là một sự đảm bảo cho việc sẽ đạt được một kết quả giống hoặc tương tự như vậy cho mọi vấn đề được giải quyết bởi các Luật sư của Lê & Trần; và bạn không nên cho rằng một kết quả tương tự sẽ đạt được đối với vấn đề pháp lý mà bạn quan tâm. Kết quả giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau – bao gồm các sự kiện thực tế và tình huống pháp lý cụ thể, năng lực của luật sư bảo vệ bên đối lập và, trong một số trường hợp là, những diễn biến bất ngờ nằm ngoài khả năng kiểm soát của bất kỳ khách hàng hay luật sư nào.

Trang thông tin điện tử của bên thứ ba:

Để thuận tiện, trang thông tin điện tử này có thể cung cấp đường dẫn liên kết đến các trang thông tin điện tử của các bên thứ ba. Các trang thông tin điện tử được liên kết đó không thuộc phạm vi kiểm soát của Lê & Trần, và Lê & Trần không chịu trách nhiệm cho tính chính xác về nội dung của những trang thông tin điện tử này.

Thực hành pháp luật trong phạm vi cấp phép:

Các lĩnh vực pháp lý mà mỗi Luật sư của Lê & Trần được cấp phép hành nghề được ghi chú trong tiểu sử của từng Luật sư trên trang thông tin điện tử này. Việc bất kỳ Luật sư nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào đại diện cho khách hàng nằm ngoài các lĩnh vực được cấp phép này phải tuân thủ theo các quy định pháp luật nhà nước, quy tắc nghề nghiệp và quy tắc của tòa án. Lê & Trần không tìm kiếm, và trang thông tin điện tử này không được dùng để tìm kiếm, những công việc pháp lý nằm ngoài phạm vi các lĩnh vực được cấp phép của các Luật sư của Lê & Trần vì điều đó sẽ cấu thành hành vi hành nghề trái pháp luật.