Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Lao Động Nước Ngoài Qua Mạng Điện Tử

Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Lao Động Nước Ngoài Qua Mạng Điện Tử

Hannah Huynh

Ngày 15/8/2017, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử (có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017) (“Thông tư 23”). Theo Thông tư 23, đối với các thủ tục (i) chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; (ii) cấp, cấp lại giấy phép lao động và (iii) xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động thực hiện qua mạng điện tử tại địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

Thủ tục thực hiện qua mạng điện tử bao gồm 02 bước:

(1)  Người sử dụng lao động khai và nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

(2)  (2) Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ qua mạng điện tử là phù hợp với quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ thì cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động.

Áp dụng Thông tư 23 này, thời gian thực hiện một số thủ tục được rút ngắn. Bên dưới là bảng so sánh thời gian thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống và phương thức qua mạng điện tử, cụ thể:

STT Tên thủ tục Phương thức truyền thống Phương thức qua mạng điện tử
1 Nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
2 Giải quyết hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, cơ quan quản lý lao động thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động. Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo thì cơ quan chấp thuận phải trả kết quả cho người sử dụng lao động.

3 Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc. Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.
4 Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan quản lý lao động cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động thì cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động.

5 Giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, cơ quan cấp giấy phép lao động cấp lại giấy phép lao động. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động thì cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động.

6 Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc. Trước ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.
7 Giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cơ quan quản lý lao động có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động.

–   Written by LE & TRAN | Vietnam’s Premier Business Litigation Firm

Bản quyền của tài liệu này thuộc sở hữu độc quyền của Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Không được sao chép, phát tán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, bao gồm sao chụp, ghi chép hoặc các phương thức thủ công hoặc điện tử khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và sẽ ngay lập tức thực hiện mọi hành động tố tụng pháp lý (hình sự, dân sự và thương mại) theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế để xử lý (các) hành vi vi phạm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.