Chốt Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 6% từ 01-07-2024

“Trên cơ sở chia sẻ khó khăn giữa người sử dụng lao động và NLĐ, hội đồng thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng 6% để khuyến nghị Chính phủ. Đây là mức tăng hài hòa giữa các bên, có sự chia sẻ, được tất cả thành viên hội đồng thông qua” – ông Thanh nói.

Nguồn: https://plo.vn/tang-luong-toi-thieu-vung-gioi-chu-nguoi-lao-dong-chua-hai-long-post767738.html

Chốt Tăng Lương Tối Thiểu Vùng 6% từ 01-07-2024