Công đoàn Cơ sở & Tổ chức của Người lao động tại Doanh nghiệp

Hannah Huynh

Bên cạnh công đoàn cơ sở, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có quy định về “tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp” cùng đóng vai trò là tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Chúng tôi đánh giá đây là một quy định tiến bộ, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của Việt Nam. Vì sao? Hãy xem các phân tích chi tiết của chúng tôi sau đây.

Công đoàn Cơ sở & Tổ chức của Người lao động