Gia Tăng Lợi Ích Của Người Tham Gia BHXH

“Năm 2024, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành công an rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư, bảo đảm 100% người tham gia được xác thực thông tin với CSDL quốc gia về dân cư; đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chip.” – trích báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/gia-tang-loi-ich-cua-nguoi-tham-gia-bhxh-196231221204821124.htm

Gia Tăng Lợi Ích Của Người Tham Gia BHXH