Mức Hỗ Trợ Học Nghề Tối Đa Là Bao Nhiêu?

ĐỖ KHẮC MINH (tỉnh Long An) hỏi: “Thời gian hỗ trợ học nghề cho người lao động (NLĐ) thất nghiệp tối đa là bao lâu? Mức hỗ trợ là bao nhiêu?”.

Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Căn cứ quy định tại điều 56 Luật Việc làm năm 2013, thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. Căn cứ quy định tại điều 3 Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ thất nghiệp cụ thể như sau:

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.