Những Điểm Mới Trong Việc Sử Dụng Lao Động Nước Ngoài Theo Nghị Định 70/2023/NĐ-CP (Phần 1)

Vania Van

Nghị định 70/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 18/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.  Nhiều  nội dung thay đổi giúp tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người nước ngoài trong quá trình tuyển dụng và quản lý lao động.  Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các điểm mới nổi bật của Nghị định 70/2023/NĐ-CP này.

Những Điểm Mới Trong Việc Sử Dụng Lao Động Nước Ngoài Theo Nghị Định 70/2023/NĐ-CP (Phần 1)