Thưởng Tết – Cái Khó Cần Có Sự Thấu Hiểu

“Người lao động cần được giải thích và hiểu rõ, thưởng Tết là khoản tiền có thể có, có thể không tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và tấm lòng của người sử dụng lao động. Khoản tiền đó có thể trồi sụt theo từng năm, điều cốt lõi không phải là chỉ vào dịp Tết mới để cho người lao động hiểu được tấm lòng của người sử dụng lao động. Cái tâm được hiện qua cách ứng xử của người quản lý, từng chính sách ban hành, từng hoạt động của doanh nghiệp. Điều đặc biệt quan trọng là mọi việc cần được truyền thông nguyên vẹn và thông suốt, minh bạch từ người quản lý cao nhất đến người lao động.” – trích báo Kinh tế Sài gòn.

Thưởng Tết – Cái Khó Cần Có Sự Thấu Hiểu