Tranh Chấp Về Bồi Thường Thiệt Hại Chi Phí Đào Tạo

Hannah Huynh

Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp nếu nhân viên nghỉ việc sau khi được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề từ kinh phí của công ty? 
 
Ban hành một Quy chế chặt chẽ về đào đạo, bồi dưỡng nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp kết hợp với việc ký kết Hợp đồng đào tạo nghề với người lao động được cử đi đào tạo là giải pháp bảo vệ hữu hiệu quyền lợi của doanh nghiệp trong những tình huống như vậy. 
 
Hãy cùng tham khảo Bản án dưới đây để hiểu rõ hơn. 
 
Xem đầy đủ nội dung Bản án tại link: https://letranlaw.com/wp-content/uploads/2020/02/Judgement-1156-2019_LDPT.pdf

Tranh Chấp Về Bồi Thường Thiệt Hại Chi Phí Đào Tạo