2 Quan Điểm Của Đại Biểu Quốc Hội Về Việc Đổi Tên Toà Án

“Nhiều đại biểu cho rằng sự thay đổi tên gọi tòa án không tạo ra những chuyển biến khác biệt trong xét xử; tuy nhiên, nhiều đại biểu khác thì cho rằng việc đổi tên sẽ mang lại nhiều lợi ích.” – báo Pháp Luật.

2 Quan Điểm Của Đại Biểu Quốc Hội Về Việc Đổi Tên Toà Án