Khó Xử Lý Hình Sự Doanh Nghiệp Nợ Bảo Hiểm

Cụ thể, Luật BHXH và Luật BHYT hiện hành đều không có quy định tách biệt, định nghĩa rõ ràng về hành vi chậm đóng, trốn đóng dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng biện pháp xử lý. Chẳng hạn, dù chế tài xử phạt vi phạm hành chính, hành vi trốn đóng đã được quy định tại điểm a khoản 7 điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP và khoản 2 điều 80 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nhưng vì chưa có khái niệm “trốn đóng” nên không có cơ sở xác định yếu tố lỗi để xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở cho việc xử lý hình sự.” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/kho-xu-ly-hinh-su-doanh-nghiep-no-bao-hiem-196240319205647836.htm

Khó Xử Lý Hình Sự Doanh Nghiệp Nợ Bảo Hiểm