Sau Sự Cố VNDirect Bị Hack: Chứng Khoán Tăng Đối Phó Với Tấn Công Mạng

“Thông thường, các hệ thống dự phòng phải được tính theo đơn vị là phút hoặc thậm chí là giây, tức là ngay sau khi hệ thống chính xảy ra sự cố chỉ một thời gian rất ngắn là hệ thống dự phòng đã kích hoạt ngay.

Nó cũng giống như hệ thống điện dự phòng tại nhiều tòa nhà văn phòng hiện nay, nguồn điện chính vừa ngắt chỉ vài tích tắc là nguồn điện dự phòng đã hoạt động cung cấp điện cho tòa nhà. “Tuy nhiên trong trường hợp này, có thể hệ thống dự phòng của VNDirect cũng đã bị tấn công chứ không phải chỉ có hệ thống chính. Đây có thể nói là một thảm họa kép với VNDirect”, ông Sơn nhận định.” – báo Tuổi Trẻ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/sau-su-co-vndirect-bi-hack-chung-khoan-tang-doi-pho-voi-tan-cong-mang-20240326231038748.htm

Sau Sự Cố VNDirect Bị Hack: Chứng Khoán Tăng Đối Phó Với Tấn Công Mạng